1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) BezvaBĚH.cz s.r.o. se sídlem na ul. Větrná 6197/10, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 26871351, DIČ: CZ 26871351 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bezvabeh.cz

1.1. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní turistického pochodu nebo běžeckého závodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce služeb.

2. Uživatelský účet

2.1. Kupující objednává služby (startovné popř. doplňky) přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného popř. doplňků je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Možnost registrace na daný závod ve webovém rozhraní turistického pochodu nebo běžeckého závodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní turistického pochodu nebo běžeckého závodu obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých startovných. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní turistického pochodu nebo běžeckého závodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. Objednávané registraci

3.3.2. Způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6. Prodávající má právo vzhledem k omezením státní správy z důvodu epidemie nebo pandemie infekčního onemocnění, živelné pohromy, vyhlášení nouzového stavu a jiných neočekávaných skutečností, změnit charakter turistického pochodu nebo běžeckého závodu z hromadné akce na akci individuální. Z výše uvedených důvodů má prodávající právo případnou individuální akci organizovat v průběhu týdnů až měsíců.

4. Cena startovného a platební podmínky

4.1. Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201066478/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně platební kartou;

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající má právo v objednávce kupujícího změnit velikost (za větší) a barvu trička (za bližší), a to podle aktuálního stavu skladových zásob dodavatele, firmy ADLER Czech, a.s.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služby.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá právo účastnit se turistického pochodu nebo běžeckého závodu zaplacením celé kupní ceny startovného.

6.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy redakce@bezvabeh.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.3. Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. K úspěšné registraci je třeba pořadateli a partnerům turistického pochodu nebo závodu udělit souhlas se zpracováním osobních údajů v uvedeném znění a s pravidly a podmínkami běžeckého závodu Starobělské Lurdy a turistických pochodů Štramberský Jasoň, A migej! a Švihák rožnovský:

BezvaBĚH.cz s.r.o. se sídlem na ul. Větrná 6197/10, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 26871351, DIČ: CZ 26871351.

7.2.1. Dávám společnosti BezvaBĚH.cz s.r.o. se sídlem na ul. Větrná 6197/10, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 26871351, DIČ: CZ 26871351, jakožto organizátorovi a partnerům uvedeným na webových stránkách www.bezvabeh.cz. v sekci Partneři (dále jen „správci“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce, za účelem prověření platné účasti na turistickém pochodu nebo sportovní soutěži (závodu), předání případné výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely správců a dále pro účely zasílání informací o sportovních akcích a závodech a sdělování výsledků závodů, to vše na dobu 10 let; souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, rok narození a název obce bydliště ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách www.bezvabeh.cz. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených kterýmkoli ze správců, zejména společnosti BezvaBĚH.cz s.r.o. se sídlem na ul. Větrná 6197/10, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 26871351, DIČ: CZ 26871351. Správci jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se mé osoby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jsem si vědom toho, že mám právo svůj souhlas odvolat, a to zvlášť vůči každému ze správců písemnou formou na adresu jeho sídla, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se mě týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek mé vyloučení z další účasti soutěži (závodu), do níž se přihlašuji, včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Mé osobní údaje mohou být v souladu s § 5 odst. 6 až 9 zákona č. 101/2000 Sb. v rozsahu jméno, příjmení a adresa předány partnerům běžeckého závodu Starobělské Lurdy a turistických pochodů Štramberský Jasoň, A migej! a Švihák rožnovský, jejichž seznam je uveden na www.bezvabeh.cz, v sekci Partneři.

7.2.2. Dávám správcům souhlas, stanu-li se výhercem kterékoliv ceny, která mi bude dle těchto pravidel předávána osobně, v souladu s § 77 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním soutěže (závodu) a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a mohu jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt snímek v souladu s jeho určením poskytne.

7.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování BezvaBĚH.cz s.r.o. se sídlem na ul. Větrná 6197/10, 708 00 Ostrava-Poruba, adresa elektronické pošty redakce@bezvabeh.cz, telefon: 602 544 376.

V Ostravě dne: 1.1.2020