Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý účastník závodu pořádaného společností BezvaBĚH.cz s.r.o., IČ: 26871351, DIČ: CZ 26871351, dále též jen jako „Pořadatel“, souhlas se zpracováním a využitím údajů o svých osobních údajů pro účely organizace a realizace závodu, včetně evidence výsledků závodu, dále a pro marketingové účely pořadatele, a to včetně e-mailové a poštovní adresy a/nebo telefonního čísla uvedeného v registračním formuláři. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich, předávání třetím osobám a další nakládání s nimi v souladu se zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastník závodu souhlasí, aby jeho osobní údaje byly Pořadatelem použity i pro statistické a marketingové a obchodní účely Pořadatele, tak jeho obchodních partnerů.

Každý účastník závodu/pochodu dále dává vyplněním a odesláním registračního formuláře Pořadateli bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu/pochodu, tj. především pořízených před závodem, během závodu i v jeho cíli v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace Pořadatele, jeho činnosti, akcí a závodů pořádaných Pořadatelem nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace jeho obchodních partnerů, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním závodu/pochodu a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace Pořadatele a jeho obchodních partnerů, též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy), v elektronických médiích (internet) a v audiovizuálních reklamních spotech.

Účastník prohlašuje, že vyplněné údaje v přihlášce jsou úplné, přesné a pravdivé.

Souhlas s podmínkami a pravidly závodu

Vyplněním a odesláním registračního formuláře vyjadřuje každý účastník závodu pořádaného společností BezvaBĚH.cz s.r.o. svůj souhlas s pravidly a podmínkami závodu.

Účastník zejména souhlasí s tím, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí a je si vědom(a), že Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění běžce nebo vznik jiné újmy v souvislosti s účastí v závodu. Dále prohlašuje, že bere na vědomí pravidla závodu, zejména nepřevoditelnost a nevratnost startovního poplatku a povinnost zdravotního pojištění.