Čtyřdenního pochodu 4DNY se mohou zúčastnit vojáci i vojačky. Taková účast však podléhá zvláštním pravidlům.

Definice vojenského účastníka:

Vojenský účastník je definován jako někdo, kdo podle platné vojenské legislativy a předpisů daného státu, patří k českým nebo zahraničním vojenským silám.

Registrace

Registrace vojenských účastníků je možná prostřednictvím www.4dny.cz od čtvrtka 1. prosince 2022 od 10:00 do 15.6.2023. Po uzavření registračního období nelze převést vojenskou registraci na civilní (občanskou) ani naopak.

Výjimka ze zákazu nošení věcí

Předměty, včetně vlajek, které identifikují ozbrojené síly nebo části sil, ke kterým vojenský účastník patří, nejsou klasifikovány jako formy reklamy a jsou povoleny, pokud nepředstavují nebezpečí nebo překážku pro jiné účastníky pochodu.

Registrace a platba startovného

Jednotliví vojenští účastníci se registrují jako ostatní účastníci na www.4dny.cz a uhradí registrační poplatek podle pokynů organizátora. Neuhrazení startovného v plné výši a včas má za následek, že se registrace stane neplatnou.

Zrušení registrace

Všichni registrovaní vojenští účastníci mají právo převést svou registraci na jiného vojáka, vojačku či civilní osobu. O převedení na jinou osobu je povinen účastník informovat organizátora písemně na redakce@bezvabeh.cz, a to nejpozději do 15.6.2023.

Zahraniční vojenské delegace respektují a dodržují pravidla hostitelské země. Registrace je otevřena pro všechny složky těchto armád včetně České armády. Jejich členové musí mít své ID prokazující, zda je aktivním, záložním nebo penzionovaným vojákem či vojačkou. Uniformovaní účastníci musí být starší 26 let.

Není to právo, ale je zvykem, že velitel uděluje volno vojákům, kteří se čtyřdenních pochodů 4DNY chtějí zúčastnit. Obvykle se jedná o 5 dní: pondělí až pátek. Vojáci, kteří absolvují čtyřdenní pochod, dostávají tyto dny volna jako „dárek“.

Jednotné požadavky

Všichni vojenští účastníci pochodu musí mít na sobě uniformu, která je v souladu s předpisy jejich armády.

Vojenští účastníci jsou také povinni během pochodu nosit pokrývku hlavy, a to zejména při vstupu do jakéhokoli města či obce. Mimo hranice města nebo obce si mohou pokrývku hlavy sejmout.

Pro armádu nejsou obecně povoleny žádné výjimky.

V případě, že pochodující dostane od vojenského lékaře lékařské potvrzení s doporučením odchýlit se od standardních požadavků na uniformu, bude mu výjimka povolena. Příkladem může být např. výměna bot ze zdravotních důvodů.

Požadavky na hmotnost vojenského batohu

Vojenští účastníci pochodu musí splnit specifické požadavky na hmotnost batohu. Během čtyřdenních pochodů budou průběžně kontrolováni, zda tyto požadavky plní. V případě nižší hmotnosti, než je stanoveno, bude, bez předchozího upozornění, vojenský účastník okamžitě diskvalifikován.

Batohy musí splňovat normy jednotlivých armád. Pokud není batoh účastníka autorizován, nemůže jej během pochodu používat.

Hmotnostní požadavky:

  • Muži 49 let a mladší – 10 kg
  • Muži, kteří kdykoli v roce 2023 dosáhnou 50 let a více, jsou od hmotnostního požadavku osvobozeni.
  • Ženy všech věkových kategorií jsou od hmotnostního požadavku osvobozeny.
Hmotnostní požadavky vojenských účastníků
1974–1997 VOJÁCI 10 kg
1973 a starší VOJÁCI 0 kg
VOJAČKY 0 kg

Vojenský oddíl

Vojenský oddíl musí začít první den tj. v úterý s minimálním počtem 10 účastníků. Všichni musí být na startu přítomni. Oddíl může dokončit pochod s méně než 10 účastníky, avšak pouze ti členové oddílu, kteří pochod dokončí, obdrží vyznamenání – řádovou medaili. Očekává se, že oddíly budou pochodovat společně jako vojenská jednotka. Oddíl musí projít každým kontrolním bodem, včetně startu a cíle, jako kompletní jednotka. Po registraci na akci 4DNY, nemohou účastníci pochodu změnit svůj status z oddílu na jednotlivce.

Individuální vojenský účastník

Jednotlivci pochodují sami, nejsou připojeni k žádné vojenské jednotce. Jediný rozdíl mezi pochodujícím jednotlivcem a oddílem je ten, že jednotlivec je 100% odpovědný za svou účast a může si vybrat, s kým bude pochodovat, jaké tempo chůze si zvolí a kdy si bude dělat přestávky.

Časy zahájení a ukončení pochodu

Všichni vojenští účastníci startují a přicházejí do cíle na Horním náměstí v Opavě.

Start vojenských účastníků je společný s civilními účastníky (40 km), a to hromadně v 6:00.

Cíl bude otevřen od 12:00 do 18:00.

Účastníci, kteří neprojdou cílem do 18:00, budou z pochodu administrativně vyřazeni tj. diskvalifikováni.

+ Registrace a základní pravidla pochodu

+ Kde mohu strávit noc na Čtyřdenních pochodech Opava

+ Čtyřdenní pochody a jejich trasy

+ Rozvrh tréninků na Čtyřdenní pochody Opava

+ Pravidla upravující start, cíl a vzdálenost